OPPDRAG
51415238
Kontaktperson: Ellen Nordsveen, Eiendomsmegler
e-postadresse: ellen.nordsveen@dnbeiendom.no
(mobilnr:) 951 86 352
Kontaktperson: Helge Hågensen, Megler
e-postadresse: Helge.Hagensen@dnbeiendom.no
(mobilnr:) 41 40 14 48
Ansvarlig megler: Ellen Nordsveen, Eiendomsmegler
Avdeling: Elverum
Adresse: Storgt. 17, 2408 Elverum
Tlf: 94 82 30 00
Fax: 62 41 85 96
DNB Eiendom AS
Org.nr.910 968 955

UTBYGGER
Fjeldmora Eiendom AS, org.nr 914 929 571.

SAKSOPPLYSNINGER
Salgsoppgavedato: 07.12.2015

ADKOMST
Følg Hamarvegen til Elverum, kjør over Glomma, ta til høyre i rundkjøringen. Følg så Solørvegen i ca 900 meter, ta så til venstre inn Kirkevegen. Kjør rett frem i de to neste rundkjøringene og følg veien i ca 700 meter. Prosjektet bygges da på høyre hånd.

BEBYGGELSEN
P-rom: Entrè, stue, kjøkken, soverom og bad. S-rom: innvendig bod.

BESKRIVELSE
Dette er byggetrinn III i Fjeldsetlia Park og består av tilsammen 16 leiligheter lengst vest på tomten i bygg som oppføres i blokkbebyggelse. Bygg over 4 etasjer med sydvendte balkonger og heis, og parkeringsplass i garasje på tomten.
Trinn III består av: Leilighet type 5 er 43 kvm BRA og inneholder gang, soverom, bod, bad, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong.
Leilighet type 2 er 69 kvm BRA og inneholder gang, 2 soverom, bod, bad, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong.
Leilighet type 3 er 76 kvm BRA og inneholder gang, 2 soverom, bod, bad, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong.
Leilighet type 1 er 84 kvm BRA og inneholder gang, 3 soverom, bod, bad, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong. Denne typen har mulighet for ekstra wc/vaskerom, men da med 2 soverom.
Prospektet omfatter også de usolgte leilighetene i Trinn I og II: Leilighet type 2 er 76,2 kvm BRA og inneholder gang, 2 soverom, bod, bad, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong.
Leilighet type 1-B er 84,8 kvm BRA og inneholder gang, 3 soverom, bod, bad, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong.
Leilighet type 4-B er 59 kvm BRA og inneholder gang, soverom, bod, bad, stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong.
Trinn I og II er igangsatt bygging og det er foretatt følgende tilvalg. Leilighet 2-203 og 2-303 leveres med to bad, innebygd kjøleskap og integrerte hvitevarer touch.
Øvrige usolgte leiligheter i Trinn I og II leveres med hvitevarepakke bestående av integrert ovn, platetopp touch samt oppvaskmaskin. Kjøleskap medfølger ikke.

BETALINGSPLAN
10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.

Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen og omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

BODER OG PARKERING
Det medfølger en stk. utvendig bod og en stk. garasjeplass/parkeringsplass til hver leilighet. Det tilhører parkeringsplass til de minste leilighetene på 43 kvm. Til de andre leilighetene tilhører det garasjeplass på tomta. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.

EIENDOM
Kirkevegen 83, 2409 ELVERUM gnr. 31, bnr. 22 i Elverum kommune.

EIERFORM
Selveier

ENERGIMERKING
Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Frittstående bygninger under 50 kvm er unntatt. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen. Megler har forespurt selger om energimerking, men dette er pr dags dato E iendommen fra A til Å ikke utført. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest.

FELLESKOSTNAD
Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene.

Månedelige fellesutgifter er stipulert til kr 35,- pr BRA første driftsår, hvor man har lagt til grunn at bl.a. forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold, àkonto oppvarming og varmtvann, kabel-TV, bredbånd og forretningsførsel er inkludert. Forslag til budsjett fås ved henvendelse til megler. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk.

Selger vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for fellesutgifter.

FINANSIERING
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.

HEFTELSER
Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner.

INNHOLD
Alle leilighetene er på ett plan, med adkomst via svalgang. Det er heis og trapperom oppover i etasjene.

KOMMUNAL EIENDOMSSKATT
Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

KONSESJON
Søknad om konsesjon påkrevet: Nei
Egenerklæring om konsesjonfrihet påkrevet: Nei

KOSTNADER VED AVBESTILLING
Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER)
Meglers vederlag er avtalt til kr 41.250,- pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 1.000,- pr enhet i tilretteleggingsgebyr.

OMKOSTNINGER
Se vedlagte prisliste.

Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende:
Dokumentavgift 2,5 % av andel tomteverdi
Tinglysningsgebyr for skjøte?kr 525,-
Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 525,-
Á konto innbetaling til sameiet er 2 ganger?felleskostnad.

Kostnader for takstmann ved behov for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse belastes sameiet.
Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon.
P.t. er tomteverdien antatt å være NOK 2400,- pr kvm BRA for boligen.

Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet.

Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer.

OVERTAGELSE
Boligene i Trinn I planlegges ferdigstilt 30.06.2016.
Boligene i Trinn II planlegges ferdigstilt 30.08.2016.
Boligen i trinn III planlegges ferdigstilt i 4. kvartal 2016 under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 31.12.2015. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist ihht. bustadoppføringslova.

Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn forventet.

REGULERINGSMESSIGE FORHOLD
Tomten er regulert til boligformål/ blokkbebyggelse. Rammetillatelse er mottatt.

SALGSVILKÅR
Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg:

1) Prisliste datert 26.11.2015
2) Leveransebeskrivelse 01.09.2015
3) Plantegning datert 21.04.15
4) Fasadetegninger datert 03.06.2015
5) Foreløpige vedtekter
6) Selgers prospekt

Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.

SAMEIE
Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 52 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen).

Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet.

Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet.

Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht. eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko.

SELGERS FORBEHOLD
Selger er ikke bundet dersom ikke 60 % er solgt og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggarbeidene er gitt. Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen 01.04.2016 har selger rett til å kansellere kontrakten. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Dette gjelder kjøp av leiligheter i Trinn III som ikke er vedtatt igangsatt. Ovennevnte forbehold gjelder ikke i kjøp Trinn I og II da disse er vedtatt igangsatt.
Følgende gjelder alle 3 trinn: Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger.
Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.

Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer av leveransen. Eventuelle endringer skal ikke forringe den generelle standard. Mindre endringer og arealavvik i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet samt gjennomføring av byggesaken må påregnes.

Utbygger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering.

Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Det tas forbehold om eventuelle feil.

TOMTEN
Tomten er flat og er 5.724 kvm iht opplysninger fra kommunen. I tillegg til bebyggelsen, blir det opparbeidet grøntareal med lekeplass i sentrum av tomta, mot gangveien vest for tomta. Utomhusarealene opparbeides med asfalterte veier og p-plasser. Det bygges garasjer og boder, og tilrettelegges for sykkelparkering. Grøntarealet i forkant av byggende vil ha sittebenker og lekeplass for barn.

UTLEGG
Utlegg (betales av oppdragsgiver) Selger dekker følgende utlegg til megler:
Innhenting av opplysninger fra kommune/ offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.849,-
Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,-
Oppgjørstjenester: Kr. 3.200,- pr enhet
Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift
Firmaattest kr 77,- pr utskrift

UTLEIE
Boligen har ingen egen utleieenhet. Eventuell info fra vedtektene.

VEDLEGG
Annet
Annet
Annet
Annet
Leveransebeskrivelse
Vedtekter
Kjøpetilbud

Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg

VEI, VANN, AVLØP
Prosjektet blir tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

VISNING
Ta kontakt med megler for å avtale tidspunkt på visningssenteret på tomten.